Este site está em novo endereço: visite www.liaamancio.com.br para novidades e updates!

terça-feira, julho 24, 2001

Ok, voltei a ser eu mesma. Lá vai o serviço completo pra vocês:
A Fonte: Tv Themes (em português)
A Música: Tema do Ultraman, cantado pelo Kodomo Kooru de algum lugar do Japão.
Abaixo, A Letra. Sing along, kids!

Tema de Ultraman

MUNENI TSUKETERU MARKU WA RYUSEI
DIMAN NO JETO DE TEEKI O UTSU
HIKARI NO KUNI KARA BOKURA NO TAME NI
KITAZO WARERA NO URUTORAMAN

TENISHITA KAPUSERU PIKARI TO HIKARI
HYAKUMAN WATONO KAGAYAKITA
HIKARI NO KUNI KARA SEIGUI NO TAME NI
KITAZO WARERA NO URUTORAMAN

TENISHITA GAUNGA BYUN BYUN TO UNARU
KAIJYU TAIJINO SEMONKA
HIKARI NO KUNI KARA TIKYU NO TAME NI
KITAZO WARERA NO URUTORAMAN


Nenhum comentário:

Este site está em novo endereço: visite www.liaamancio.com.br para novidades e updates!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...